Nhận hỗ trợ

Tùy vào kiến thức/khóa học, bạn sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ khác nhau.

Cách để nhận được hỗ trợ nhanh nhất là bạn có thể đặt câu hỏi ở ngay dưới bài học:

Tuy nhiên, không phải khóa học nào cũng được bật tính năng này.

Có thể những chuyên gia sẽ có khu vực hỗ trợ riêng, chẳng hạn như Facebook Group, nhóm trên Telegram,...Mà những khu vực này đã được nêu rõ tại bài đầu tiên của kiến thức/khóa học.

Last updated