KTcity Partner là ai?

Partner là những cá nhân/đội nhóm mong muốn hợp tác với KTcity để phân phối kiến thức/khóa học tới cộng đồng.

KTcity có 2 hình thức cho Partner như sau:

  • Reviewer

  • Affiliate Program

Reviewer

Là những cá nhân đã trải nghiệm kiến thức trên KTcity và mong muốn quảng bá/kiến thức đó đến với cộng đồng để có được thu nhập.

Reviewer sẽ nhận lại một phần hoa hồng tương xứng mỗi khi có người dùng mới đăng ký học kiến thức trả phí tại KTcity thông qua đường dẫn giới thiệu.

Người dùng đăng ký kiến thức/khóa học nào thì chỉ được giới hạn làm Reviewer cho kiến thức/khóa học đó

Affiliate Program

Là những cá nhân/đội nhóm có kinh nghiệm với affiliate marketing trước kia. Hoặc có traffic/cộng đồng phù hợp với KTcity và mong muốn quảng bá toàn bộ khóa học tại nền tảng KTcity.

Sự khác biệt giữa Reviewer & Affiliate Program sẽ được thể hiện ở bảng sau đây:

Last updated