Shortcode

Tạm thời, SCU sẽ sử dụng shortcode để chèn các thành phần đặc biệt vào bài viết, ví dụ: Table of content, button, chèn khóa học, note...

Dưới đây là danh sách các shortcode hiện tại:

Shortcode chèn khóa học trên KTcity

[kt slug="slug" partner="username"/]

  • Slug: đuôi url khóa học trên KTcity

  • Username: Username của partner, để hệ thống tự gắn partner tracking link.

Ví dụ:

[kt slug="shopee-dropship" partner="laivietnam"/]

Shortcode chèn table of content

[toc]

Bạn muốn chèn table of content (mục lục) vào vị trí nào thì chèn shortcode này vào vị trí đó trên bài viết.

Shortcode chèn CTA button

[btn txt="text" url="url"]

  • text: Chữ trên button

  • url: Đường dẫn

Ví dụ:

[btn txt="ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY" url="https://google.com"]

Shortcode chèn khung note

[note] Phần nội dung nằm trong note [/note]

Last updated