Links
Comment on page

Shortcode

Tạm thời, SCU sẽ sử dụng shortcode để chèn các thành phần đặc biệt vào bài viết, ví dụ: Table of content, button, chèn khóa học, note...
Dưới đây là danh sách các shortcode hiện tại:
Shortcode chèn khóa học trên KTcity
[kt slug="slug" partner="username"/]
  • Slug: đuôi url khóa học trên KTcity
  • Username: Username của partner, để hệ thống tự gắn partner tracking link.
Ví dụ:
[kt slug="shopee-dropship" partner="laivietnam"/]
Shortcode chèn table of content
[toc]
Bạn muốn chèn table of content (mục lục) vào vị trí nào thì chèn shortcode này vào vị trí đó trên bài viết.
Shortcode chèn CTA button
[btn txt="text" url="url"]
  • text: Chữ trên button
  • url: Đường dẫn
Ví dụ:
[btn txt="ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY" url="https://google.com"]
Shortcode chèn khung note
[note] Phần nội dung nằm trong note [/note]