Cập nhật Pixel & Tag Manager

Việc bạn thiết lập Pixel ID và Google Tag Manager ID có nghĩa khi khách hàng click qua Tracking Link của bạn thì hệ thống sẽ ghi nhận Pixel ID (Nhằm phục vụ cho Facebook Ads) và Google Tag Manager ID (Dùng cho toàn bộ sản phẩm của Google Marketing Platform)

Mục đích: Theo dõi, đo lường hiệu suất qua các kênh Facebook Ads và Google Ads (Hoặc các sản phẩm đo lường khác của Google).

Để cập nhật Facebook Pixel hoặc Google Tag Manager, bạn truy cập Partner => Cài đặt => Cài đặt Pixel

Tại đây bạn có thể điền Pixel ID và Google Tag Manager ID sau đó nhấn Cập nhật để lưu lại cài đặt.

Bạn có thể thiết lập Global hoặc thiết lập cho từng kiến thức riêng biệt.

  • Global: Thiết lập cho toàn bộ Link Partner của bạn.

  • Từng kiến thức riêng biệt: Thiết lập chỉ cho kiến thức mà bạn muốn. Nếu Global Pixel được thiết lập trước đó thì thiết lập kiến thức riêng biệt sẽ đè lên thiết lập Global.

Lưu ý cho dù bạn thiết lập Global hay thiết lập cho từng kiến thức, Pixel ID và Google Analytic phát sinh khi và chỉ khi khách hàng nhấn qua Tracking Link của bạn.

Last updated